Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Εμφακελλωτικού Συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για περίοδο δέκα (10) μηνών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε word

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση (κατ΄αποκλειστικότητα σε ΚοιΣΠΕ & ΚοιΝΣΕΠ) υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και υαλοπινάκων των κτιρίων που μισθώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατασταση-ένταξη στο υφιστάμενο περιβάλλον δίσκων SSD καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός έτους για την επέκταση του αποθηκευτικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για περίοδο ενός (1) έτους τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη  

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των ΕΗΕ, των Υποστάθμών και του Η/Ζ των κτιρίων που μισθώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ανακοίνωση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού FUJITSU για ένα έτος συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης 6 μηνών
  2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη Διασυνοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ως χώρα Α και Παραγωγική Λειτουργία του συνόλου των Διασυνοριακών Υπηρεσιών"
  3. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση του εξοπλισμού του ΣΗΣ για 2 έτη (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης 1 έτους)
  4. Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση/υποστήριξη υφιστάμενου λογισμικού υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών και διαδικασιών εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών
  5. Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος υπολογισμού εισφορών μή μισθωτών