Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα ενός έτους (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 6 μηνών) τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Ανάπτυξη Διασυνοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ως χώρα Α και Παραγωγική Λειτουργία του συνόλου των Διασυνοριακών Υπηρεσιών" στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF TELECOM. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD  

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 215.000,00 € πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 2 ετών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προαίρεσης ενός έτους) τη συντήρηση του εξοπλισμού του ΣΗΣ κατασκευής Η.Ρ.   

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς διακηρυξης 5257-12.6.2019 σε WORD

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα εννέα (9) μηνών την συντήρηση/υποστήριξη του υφιστάμενου λογισμικού υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών καθώς και διαδικασίες εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρύξη Συνοπτκού διαγωνισμού προυπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης για το σύστημα λογισμικού υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών για περίοδο οκτώ (8) μηνών .  Το έργο αφορά σε παροχή υπηρεσιών δέκα έξι (16) ανθρωπομηνών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε  word