Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος το έργο συντήρησης των ΕΗΕ, Υποσταθμού ΜΤ και του Η/Ζ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την εκτέλεση ενός major service στον ενεργό εξοπλισμό του εμφακελλωτικού συγκροτήματος.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης διάρκειας 2 ετών (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 1 έτους). 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) μέσω σύναψης συμφωνίας -πλαίσιο διάρκειας 3 ετών.

Διακήρυξη

ESPD (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Οδηγίες χρήσης εγγεγραμένων οικονομικών Φορέων

Aνακοίνωση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημιουργίας και εκκαθάρισης ψηφιακού μητρώου Ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΦΚΑ.

Διακήρυξη