Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος. 

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάληψη του έργου συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, του Υποσταθμού και του Η/Ζ για περίοδο 9 μηνών. 

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρηση του εμφακελλωτικού συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Διακήρυξη

Ανακοίνωση μετάθεσης διαγωνισμού

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση εργασιών υδραυλικού-αποχέτευσης-πυρόσβεσης στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Ανακοίνωση μετάθεσης διαγωνισμού

Διευκρινίσεις

Περισσότερα...

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο προμήθειας-εγκατάστασης ψευδοροφών ορυκτών ινών για τους γραφειακούς χώρους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Διευκρινήσεις

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια-εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10
  2. Ανοικτος διαγωνισμός με κριτηριο αξιολογηση τη χαμηλοτερη τιμή για την αναληψη του εργου "Εσωτερικοι και εξωτερικοί χρωματισμοί -Αποκατάσταση όψεων και υγρομόνωση δώματος στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου
  3. Προμήθεια -κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου και περσιδωτών μεταλλικών ρολλών για το ισόγειο επί της οδού Λυκούργου 10
  4. Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια-εγκατάσταση αεραγωγών στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10
  5. Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή Ηλεκτρικών και Δικτυακών Εγκαταστάσεων" στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.