Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά τιμής, για την ανάληψη της ευθύνης συντήρησης για ένα έτος τουλάχιστον εξοπλισμού FUJITSU SPARC.

Διακήρυξη

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Απόφαση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) με πρόσκληση τριών (3) οικονομικών φορέων για την ανάληψη του έργου εξάπλωσης της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ)

Απόφαση διενέργειας

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια προεκτυπωμένου εντύπου ταχυπληρωμών για τις ανάγκες του ΟΑΕΕ.

Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 6 μηνών την παροχή υπηρεσιών γραμμής άμεσης βοήθειας (HELP DESK)

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις