Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Απόφαση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) με πρόσκληση τριών (3) οικονομικών φορέων για την ανάληψη του έργου εξάπλωσης της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ)

Απόφαση διενέργειας

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια προεκτυπωμένου εντύπου ταχυπληρωμών για τις ανάγκες του ΟΑΕΕ.

Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 6 μηνών την παροχή υπηρεσιών γραμμής άμεσης βοήθειας (HELP DESK)

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών το έργο συντήρησης εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ.

Διακήρυξη

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια κλιματιστικών VRV για το ΙΣΟΓΕΙΟ & τους Δ & Ε ορόφους του κτιρίου Λυκούργου
  2. Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση λειτουργίας και πιστοποίηση 2 ανελκυστήρων στο κτίριο Λυκούργου
  3. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης λειτουργίας και πιστοποίησης ανελκυστήρων Λυκούργου
  4. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στη «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, του υποσταθμού μέσης τάσης και του Η/Ζ για ένα έτος»
  5. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 5.500.000 φακέλων για τις ανάγκες Ασφαλιστικών Φορέων