Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια-εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Περισσότερα...

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την αναληψη του έργου "Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί-Αποκατάσταση όψεων και Υγρομόνωση δώματος στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10"

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις

 

Περισσότερα...

Προμήθεια-κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου και περσιδωτών μεταλλικών ρολλών για το ισόγειο επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις (ΟΡΘΗ)

Περισσότερα...

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια-εγκατάσταση αεραγωγών στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή Ηλεκτρικών και Δικτυακών Εγκαταστάσεων" στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις

Περισσότερα...