Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών το έργο συντήρησης εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ.

Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων VRV για το ΙΣΟΓΕΙΟ & τους Δ΄ & Ε΄ ορόφους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10. 

Διακήρυξη

Διευκρίνιση επί σχεδίων και μελέτης

Διευκρινίσεις διακήρυξης

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο αποκατάστασης λειτουργίας και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Σημείωση προς τους ενδιαφερόμενους

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο αποκατάστασης λειτουργίας και πιστοποίησης των ανελκυστήρων στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Διευκρίνιση επί μελέτης και σχεδίων

Διευκρινίσεις επι διακήρυξης

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί διακήρυξης

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, του Η/Ζ & του υποσταθμού για περίοδο ενός έτους με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις