Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αποτελέσματα της Υπ.Αρ. 1/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» του Ε.Π.«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής.

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων

Aποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 4/2018 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της Πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος», με κωδικό ΟΠΣ 50290464 του «Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», για πέντε  (5) στελέχη πληροφορικής.

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.1/2019) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» του Ε.Π.«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 30/1/2019 και λήγει στις 12/2/2019.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Υπ. Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ. Δήλωση Εμπειρίας

Παράρτημα 4: Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.4/2018) για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της Πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 50290464 του "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", για πέντε (5) στελέχη πληροφορικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 28/11/2018 και λήγει στις 10/12/2018.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.3/2018) για τη διερεύνηση δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» του «"Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής, στην περίπτωση που αυτό ανατεθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 24/7/2018 και λήγει στις 6/8/2018. 

Πρόσκληση (Ορθή Επανάληψη)

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Yπ. Δήλωση Εμπειρίας