Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια-εγκατάσταση -παραμετροποίηση εξοπλισμού για την επέκταση του δικτύου κορμού 10G της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD 

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια 23 μικροϋπολογιστών και 7 laptops.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την σύναψη συμβολαίου συντήρησης διάρκειας ενός έτους εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος φυσικής ασφάλειας στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια 24 μικροϋπολογιστών με οθόνες 24'' τεχνολογίας Ι7 καθώς και 6 laptops τεχνολογίας Ι7. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις