Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για τη ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε» για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος» στα κτίρια που μισθώνει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής επιφάνειας 6.185,09 τμ. Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.

 Η Διακήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε α) οι Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96) και β) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

 

 

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 32 παρ. 2 περ β υποπ. ββ και 32Α παρ 1 περ α ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν πρόσκλησης σε ένα οικονομικό φορέα για την υλοποίηση του υποέργου «Υλοποίηση τροποποιήσεων επεκτάσεων στις υπάρχουσες λειτουργικότητες» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ»

Πρόσκληση εδώ  

Διακηρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου  : «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση του Έργου: “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ” -Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» για διάστημα 24 μηνών .

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε. Σ  εδώ   

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ :«Υποστήριξη, Ανασχεδιασμός, Ανάπτυξη λειτουργικοτήτων Υπαρχουσών Εφαρμογών &  Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών , καθώς και η Παραγωγική τους Λειτουργία, στα πλαίσια της Υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ

 

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Απαντητικό έγγραφο διευκρινίσεων εδώ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας  Διαγωνισμού εδώ 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού (hardware & software) του κατασκευαστικού οίκου Hewlett-Packard Enterprice της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτού για ένα (1) έτος
  2. Πρόσκληση για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης με οικονομικούς φορείς (άρθρα 32,32Α & 269Α) για την προμήθεια εξοπλισμού IBM STORAGE SAN SWITSES & BLADE SERVERS
  3. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αδειών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υποστήριξης
  4. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Συντήρησης εξοπλισμού κατασκ. ΙΒΜ
  5. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την ανάθεση κατ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 ν,4412/2016) σε Κοι.Σ.Π.Ε & ΣΕ Κοι.Σ.Επ.)του έργου καθαρισμού των χώρων και υαλοπινάκων της ΗΔ