Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την σύναψη συμβολαίου συντήρησης διάρκειας ενός έτους εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος φυσικής ασφάλειας στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια 24 μικροϋπολογιστών με οθόνες 24'' τεχνολογίας Ι7 καθώς και 6 laptops τεχνολογίας Ι7. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για τη σύναψη σύμβασης κατ΄αποκλειστικότητα με ΚοινΣΕΠ & ΚοιΣΠΕ για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα προαίρεσης ίσο με το διάστημα για το οποίο επαρκεί τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ Καθαριότητας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασίας μεταβολής ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών Ασφαλισμένων για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ, προσαρμογή σχήματος βάσης εσόδων μη μισθωτών , ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και σχεδιασμό/υλοποίηση διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ Μητρώων ΕΦΚΑ
  2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει τη μεταφορά του συνόλου του εξοπλισμού, επίπλων και αρχειακού υλικού στο νέο κτίριο της οδού Λυκούργου 10
  3. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρηση των ΕΗΕ, Υποσταθμού και Η/Ζ
  4. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την εκτέλεση ενός major service στον ενεργό εξοπλισμό του εμφακελλωτικού συγκροτήματος
  5. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για 2 έτη (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 1 έτους)