Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την περ Γ της παρ 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

Απόφαση εδώ 

Πρόσκληση Επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης   σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοιού Covid-19» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 723.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου ποσού προαίρεσης 241.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 Πρόσκληση εδώ

Διακηρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης του εμφακελλωτικού συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε  για περίοδο ένος έτους προυπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00€ πλεον ΦΠΑ  .

Διακήρυξη εδώ  

ΤΕΥΔ σε  word

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ 2044  απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην συνεδρίαση 425/19.8.2020 μετατίθεται κατά 21 ημερολογιακές ημέρες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» μέσω συμφωνίας–πλαίσιο  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  5.856.900,00 €  πλέον ΦΠΑ 1.405.656,00 € ήτοι 7.262.556,00 €  με ΦΠΑ.

Ανακοινωση Μεταθεσης εδω

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο ανανέωσης των υφιστάμενων Αδειών Χρήσης του Σημείου Πρόσβασης Ανταλλαγής Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Δεδομένων & επέκτασης σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ
  2. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για το έργο Παροχής Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
  3. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
  4. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο συντήρησης του Εμφακελλωτικού Συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
  5. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση κατ΄αποκλειστικότητα υπηρεσιών καθαρισμού για ένα έτος