Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας» με Κωδ. ΟΠΣ 5130581.
 
 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας»  σε εννεά τμήματα . 

Διακήρυξη εδώ  :

E.E.E.Σ. για όλα τα τμήματα  :  

Τμήμα 1 εδώ   

Τμήμα 2 εδώ  

Τμήμα  3 εδώ 

Τμήμα 4 εδώ 

Τμήμα 5 εδώ 

Τμήμα 6 εδώ 

Τμήμα 7 εδώ 

Τμήμα 8 εδώ 

Τμήμα 9 εδώ 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας»

Διακήρυξη εδώ  :

E.E.E.Σ  εδώ  

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ»

Διακήρυξη εδώ   :

 Ε.Ε.Ε.Σ  εδώ  :  

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γαι την υλοποίηση του εργου  :
«Υπηρεσίες Ανανέωσης των Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των  Πληροφοριακών Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών“
 
 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Συντήρηση/υποστήριξη του εξοπλισμού hardware & software του κατασκευαστικού οίκου Hewlett Packard Enterprise της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για ένα έτος »
  2. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες»
  3. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Σχεδιασμός Ενοποίηση και υποστήριξη της Λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον Τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης»
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στη Θεματική Περιοχή «Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων Ψηφια
  5. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Yλοποίησης Συνοπτικού και Αναλυτικού Λογαριασμού Ασφάλισης και Βεβαίωσης προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ (ΤΑΝ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-π.ΟΑΕΕ) του Συστήματος Ασφαλιστικής Ιστορίας ΕΦΚΑ»