Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την προμήθεια έξι (6) εξυπηρετητών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγγύησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Διευκρινίσεις εδώ

 

Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την περ Γ της παρ 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

Απόφαση εδώ