Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για περίοδο ενός (1) έτους τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη  

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των ΕΗΕ, των Υποστάθμών και του Η/Ζ των κτιρίων που μισθώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα ενός έτους (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 6 μηνών) τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Ανάπτυξη Διασυνοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ως χώρα Α και Παραγωγική Λειτουργία του συνόλου των Διασυνοριακών Υπηρεσιών" στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF TELECOM. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD  

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 215.000,00 € πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 2 ετών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προαίρεσης ενός έτους) τη συντήρηση του εξοπλισμού του ΣΗΣ κατασκευής Η.Ρ.   

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς διακηρυξης 5257-12.6.2019 σε WORD