Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και θέση σε λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Διαγνωστικών και Απεικονιστικών Εργαστηρίων (LIS και RIS/PACKS) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου "Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος", διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη εδώ

Ε.Ε.Ε.Σ. εδώ

Πρόσκληση σε  διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ β υποπ. ββ και 32Α παρ 1 περ α ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν πρόσκλησης σε ένα οικονομικό φορέα για την υλοποίηση του έργου «Εκπαίδευση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του ιατρικού φακέλου του ΕΠΣΜΥ στο ΠΓΝ Ευαγγελισμός

Πρόσκληση εδώ 

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για τη ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε» για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος» στα κτίρια που μισθώνει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής επιφάνειας 6.185,09 τμ. Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.

 Η Διακήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε α) οι Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96) και β) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

 

 

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 32 παρ. 2 περ β υποπ. ββ και 32Α παρ 1 περ α ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν πρόσκλησης σε ένα οικονομικό φορέα για την υλοποίηση του υποέργου «Υλοποίηση τροποποιήσεων επεκτάσεων στις υπάρχουσες λειτουργικότητες» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ»

Πρόσκληση εδώ  

Διακηρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου  : «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση του Έργου: “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ” -Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» για διάστημα 24 μηνών .

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε. Σ  εδώ   

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υποστήριξη, Ανασχεδιασμός, Ανάπτυξη λειτουργικοτήτων Υπαρχουσών Εφαρμογών & Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών , καθώς και η Παραγωγική τους Λειτουργία, στα πλαί
  2. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Υπηρεσιών ανανέωσης των αδειών χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και υποστήριξης αυτών για ένα έτος .
  3. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού (hardware & software) του κατασκευαστικού οίκου Hewlett-Packard Enterprice της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτού για ένα (1) έτος
  4. Πρόσκληση για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης με οικονομικούς φορείς (άρθρα 32,32Α & 269Α) για την προμήθεια εξοπλισμού IBM STORAGE SAN SWITSES & BLADE SERVERS
  5. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αδειών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υποστήριξης