Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση Επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης   σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοιού Covid-19» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 723.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου ποσού προαίρεσης 241.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 Πρόσκληση εδώ

Διακηρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης του εμφακελλωτικού συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε  για περίοδο ένος έτους προυπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00€ πλεον ΦΠΑ  .

Διακήρυξη εδώ  

ΤΕΥΔ σε  word

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ 2044  απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην συνεδρίαση 425/19.8.2020 μετατίθεται κατά 21 ημερολογιακές ημέρες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» μέσω συμφωνίας–πλαίσιο  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  5.856.900,00 €  πλέον ΦΠΑ 1.405.656,00 € ήτοι 7.262.556,00 €  με ΦΠΑ.

Ανακοινωση Μεταθεσης εδω

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Υπηρεσίες ανανέωσης των υφιστάμενων Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας του Σημείου Πρόσβασης Ανταλλαγής Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Δεδομένων (Access Point EESSI), Επέκτασης σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών για δώδεκα (12) μήνες.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ