Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη έχει αναλάβει πλήθος έργων πληροφορικής σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας.  Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. έχει αναπτύξει και λειτουργεί περισσότερες από 3.500 εφαρμογές καλύπτοντας τις ανάγκες των Φ.Κ.Α. και των φορέων υγείας  για εξειδικευμένα προγράμματα πληροφορικής.

 

Τα σημαντικότερα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει και διαχειρίζεται μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα: