Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Υλοποίηση έργου "Ενιαίο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης & Αρχειοθέτησης Διακινούμενων Εγγράφων" στις Υπηρεσίες της διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & στα εντασσόμενα ταμεία.


Προκήρυξη   Διευκρινήσεις(1)   Διευκρινήσεις(2) (10/02/2010)