Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2011 για την πρόσληψη εκατό ατόμων (100) διαφόρων ειδικοτήτων, με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών), στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Υποβολή αιτήσεων από 26/7/2011 έως 4/8/2011.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2011
Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ
Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας
Αίτηση