Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου

Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013
Φορέας Πρότασης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ)
Δικαιούχος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) 
Φορέας Λειτουργίας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ)
Σύντομη Περιγραφή

Στόχοι του έργου είναι: 

  • Η ενοποίηση των διάσπαρτων ρυθμιστικών κανόνων, η καταπολέμηση της πολυνομίας και η εδραίωση της ασφάλειας δικαίου
  • Η ομαδοποίηση των διατάξεων των επιμέρους τομέων κάθε επιλεγμένου ενοποιημένου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Ο συντονισμός και εξορθολογισμός της πρακτικής των εμπλεκόμενων ταμείων ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Η αναδιατύπωση των ρυθμιστικών κειμένων των επιμέρους τομέων κάθε επιλεγμένου ενοποιημένου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την άρση των ασαφειών και των διαχρονικά αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων
  • Η ενσωμάτωση υποδείξεων της νομολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις αποφάσεις των ακυρωτικών δικαστηρίων
  • Η ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η ανάπλαση βασικών ρυθμίσεων με τροποποίηση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εμπλεκομένων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων – εργαλείων (βάσεις δεδομένων – ιστοσελίδες)
  • Η παροχή επικαιροποιημένων κωδικοποιημένων νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βάση δεδομένων) προσβάσιμης μέσω του διαδικτύου
  • Η διασφάλιση της συνεχούς τεχνογνωσίας των υπαλλήλων του Φορέα σε ότι αφορά τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού και του τρόπου εφαρμογής τους στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, η οποία σταδιακά χάνεται λόγω αποχώρησης των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων

Το αποτέλεσμα του έργου είναι η κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης, η οποία διέπει τους τομείς των υπό μελέτη Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.


Για τα παραδοτέα του έργου πιέστε εδώ!

 

flaggr  flageu flagdm flagespa