Πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ενημερωτικά έντυπα

  1. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152. Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει.
  2. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224. Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20-06-2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 1521/2013) όπως ισχύει.
  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα 2017
  4. Ενημερωτικό για το ΚΟΤ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης
  5. Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.).

Παρακαλώ Περιμένετε...