Πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ενημερωτικά έντυπα

  1. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152. Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει.
  2. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224. Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20-06-2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 1521/2013) όπως ισχύει.
  3. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα 2017
  4. Ενημερωτικό για το ΚΟΤ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης

Παρακαλώ Περιμένετε...