Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Προμήθειας εξοπλισμού για αναβάθμιση εφαρμογών Λοιπών Ταμείων

Διακήρυξη (τεύχος 0)

Διακήρυξη (τεύχη Α+Β+Γ)

Διευκρινίσεις

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομοική άποψη προφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης χώρου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας

Διακήρυξη (τεύχος 0)

Διακήρυξη (τεύχη Α+Β+Γ)

Παράρτημα Α΄(οικοδομικά)

Παράρτημα β΄ (ηλεκτρομηχανολογικά)

Διευκρινίσεις

 

Περισσότερα...

Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγεία"

Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγεία" 

Διευκρινήσεις   

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του: Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική Ασφάλιση και Υγεία"

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

 logo 2

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξηγια το έργο:Προμήθεια προϊόντων λογισμικού & υπηρεσιών για τις ανάγκες διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων
  2. Ορθή Επανάληψη Διευκρινήσεων επί Διακήρυξης για το έργο:Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ & Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης & Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος"
  3. Διευκρινήσεις επί Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσι
  4. Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 2: " Εκσυγχονισμός Μηχανισμού Διαχείρισης & Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων των ΦΚΑ" και Υποέργου 3: "Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για το Υποέργο 2
  5. Διακήρυξη Β φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ