Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια Προϊόντων λογισμικού & υπηρεσιών για τις ανάγκες διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων".

Διακήρυξη

Ορθή Επανάληψη Διευκρινήσεων επί Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο "Oικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ & Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης & Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος".

Διευκρινήσεις (Ορθή Επανάληψη)

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρησης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος"

Διευκρινήσεις

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2: "Εκσυγχρονισμός Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης"  και Υποέργου 3: "Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του υποέργου 2"

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

logo 2

Διακήρυξη Β φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ.

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

logo 2