Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του Υποέργου 3 « Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας», της Πράξης με τίτλο «Διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001985.

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Διευκρινίσεις εδώ 

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση σημείου πρόσβασης Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CEF TELECOM.

Διακήρυξη

ESPD

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.991,94 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 2 "Νομικός και Τεχνικός Έλεγχος, Ψηφιοποίηση και Πρόταση για τη Διοικητική Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Γ.Γ. Πρόνοιας" της πράξης με κωδικό MIS 5001985.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ Ακινήτων ΣΕ WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική υγεία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Connecting Europe Facility-CEF TELECOM.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την εξεύρεση Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 3 "Πιλοτική Απογραφή του άστεγου πληθυσμού" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης "Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων" με κωδικό MIS 5001354.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Προσοχή! Η διακήρυξη έχει λάβει νέο ΑΔΑΜ (λόγω αλλαγής της απόφασης έγκρισης). Παρακαλούμε να λαμβάνεται υπόψη από τους ενδιαφερόμενους το νέο ΑΔΑΜ και όχι εκείνο που αναφερόταν στο αρχείο που είχε αναρτηθεί μεταξύ 7-9/6/2017.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση εφαρμογών Λοιπών Ταμείων
  2. Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Διαμόρφωσης χώρου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας ο
  3. Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις επί διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ "
  4. Διευκρινήσεις επί διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ "
  5. Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε."