Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του Υποέργου 3 « Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας», της Πράξης με τίτλο «Διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της Γ.Γ. Πρόνοιας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001985.

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Διευκρινίσεις εδώ