Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση σημείου πρόσβασης Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CEF TELECOM.

Διακήρυξη

ESPD

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς

Διευκρινίσεις