Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.991,94 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 2 "Νομικός και Τεχνικός Έλεγχος, Ψηφιοποίηση και Πρόταση για τη Διοικητική Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Γ.Γ. Πρόνοιας" της πράξης με κωδικό MIS 5001985.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ Ακινήτων ΣΕ WORD

Διευκρινίσεις