Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική υγεία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Connecting Europe Facility-CEF TELECOM.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Διευκρινίσεις