Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την εξεύρεση Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 3 "Πιλοτική Απογραφή του άστεγου πληθυσμού" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης "Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων" με κωδικό MIS 5001354.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Προσοχή! Η διακήρυξη έχει λάβει νέο ΑΔΑΜ (λόγω αλλαγής της απόφασης έγκρισης). Παρακαλούμε να λαμβάνεται υπόψη από τους ενδιαφερόμενους το νέο ΑΔΑΜ και όχι εκείνο που αναφερόταν στο αρχείο που είχε αναρτηθεί μεταξύ 7-9/6/2017.