Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Προμήθειας εξοπλισμού για αναβάθμιση εφαρμογών Λοιπών Ταμείων

Διακήρυξη (τεύχος 0)

Διακήρυξη (τεύχη Α+Β+Γ)

Διευκρινίσεις