Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ορθή Επανάληψη Διευκρινήσεων επί Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο "Oικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ & Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης & Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος".

Διευκρινήσεις (Ορθή Επανάληψη)