Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2: "Εκσυγχρονισμός Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης"  και Υποέργου 3: "Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του υποέργου 2"

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

logo 2