Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για το έργο "Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών"

 

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

Διακήρυξη σε μορφή word

Mέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ