Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "Ηλεκτρονικες Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη  προσφορά, μέσω του προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιη".

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

LOGOS plagio EE 3