Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού  έργου Κωδικοποίηση των Νομοθετικων και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης  για την επιλογή αναδόχου  με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

logo 2