Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α΄ φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ», μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.

Προκήρυξη

LOGOS plagio EE 3