Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου

Σχεδιασμός Ενοποίηση και υποστήριξη της Λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον Τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Φορέας Πρότασης Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Σύντομη Περιγραφή

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε εξυπηρετεί σήμερα το σύνθετο έργο της στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσα από ένα “οικοσύστημα” πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα συστήματα αυτά, έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με διαφορετικό ή συμπληρωματικό αντικείμενο χρήσης, και σε πολλές περιπτώσεις σε διαφορετικές τεχνολογίες. 

Οι ανάγκες διαλειτουργικότητας τόσο μεταξύ εσωτερικών συστημάτων,  όσο και με εξωτερικά συστήματα, καλύπτονται με διάφορες τεχνολογικές επιλογές όπως η κοινή χρήση βάσεων δεδομένων ή πινάκων, ή η χρήση API’s με web services τα οποία μπορεί να έχουν αναπτυχθεί με διαφορετικές τεχνολογίες (π.χ. Soap, Rest). 

Στην παρούσα φάση, αρχεία καταγραφών, πρόσβαση στην κατανάλωση των API’s, όγκοι δεδομένων και πιθανά όρια χρήσης, αφορούν την κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, η οποία υλοποιεί κάποιες από τις μεθόδους αυτές στην δική της υποδομή (servers,  log files, κλπ).  Ακόμη δυσκολότερη είναι η επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας ή ακόμη και η αναζήτηση γεγονότων επικοινωνίας μέσα από πολλά και διάσπαρτα αρχεία καταγραφών.

Οι αυξημένες ανάγκες του φορέα για εσωτερική διαλειτουργικότητα, αλλά και για διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα και υπηρεσίες του δημοσίου, απαιτεί παράλληλα την οργάνωση μέσα από έναν κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας (API Gateway).

Ειδκότερα, το Έργο αφορά υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, ενοποίησης και υποστήριξης της παραγωγικής Λειτουργίας σε τρεις (3) βασικές πληροφοριακές υποδομές της ΗΔΙΚΑ α) Το Σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, β) το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Ενοποιημένου Μητρώου της ΗΔΙΚΑ (ΕΜΗ) και γ) το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας (API Gateway).