Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου

Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Φορέας Πρότασης Υπουργείο Υγείας
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Σύντομη Περιγραφή

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών με καινοτόμες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τη διαχείριση των νοσοκομείων, την εμπειρία των ασθενών καθώς και θα ενισχύσει τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας περίθλαψης μέσω της αυτοματοποίησης πολλήν διαδικασιών.

Ο κύριος στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας είναι η ενίσχυση και η επιτάχυνση στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση κατάλληλων, προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών, κλιμακούμενων και βιώσιμων λύσεων ψηφιακής υγείας που θα αποτρέψουν, θα εντοπίζουν και θα ανταποκρίνονται σε επιδημίες και πανδημίες (δηλ. COVID-19) και η ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να προωθήσει την υγεία και την ευεξία των πολιτών. Οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις μπορούν να ενισχύσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών και να επιτρέψουν αποτελεσματικότερους τρόπους οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η εξασφάλιση ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, επιτρέποντας τη συνολική βελτίωση της απόδοσης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Τα επιμέρους συστήματα και εφαρμογές θα βελτιστοποιήσουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών με νέες καινοτόμες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν στον έλεγχο των δαπανών υγείας, αποθαρρύνοντας την υπερβολική χρήση προϊόντων, ιδίως φαρμακευτικά προϊόντα, και βελτιώνοντας τη διαχείριση των νοσοκομείων και τις διαδικασίες προμηθειών. Επιπλέον, η παροχή βελτιωμένης ψηφιακής υποδομής μπορεί να ενισχύσει την ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών και άλλων ευάλωτων κατηγοριών ασθενών.

Η υλοποίηση αυτής της δράσης σχετίζεται με την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των Ελληνικών νοσοκομείων και των δυνατοτήτων τους ώστε να ικανοποιήσουν τα πρότυπα που απαιτούνται για την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική υγειονομική περίθαλψη. Ο πρώτος στόχος είναι προώθηση της ψηφιακής ετοιμότητας στα ελληνικά νοσοκομεία ώστε κάθε νοσοκομείο να είναι σε θέση να καλύψει το εθνικό επιπέδο αναφοράς ψηφιακής ετοιμότητας (National Digital Readiness Baseline), το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων και υποδομών, ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε δομής, και θα επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να μεταβούν από τους έντυπουςένχαρτους φακέλους ασθενών σε πλήρη ψηφιακά αρχεία ασθενών έως το 2025. Επίσης, προβλέπεται μια σειρά οριζόντιων παρεμβάσεων που αγγίζουν τόσο τη βασική επιχειρησιακή λειτουργία των νοσοκομείων όσο και τη λειτουργία τρίτων φορέων που συμμετέχουνστο οικοσύστημα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να διαλειτουργήσουν τόσο μεταξύ τους, με τον εθνικό ιατρικό φάκελο, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και οποιαδήποτε άλλη δομή του υπουργείου Υγείας.