Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Διαχείρισης της Περίθαλψης Ογκολογικών Ασθενών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Φορέας Πρότασης Υπουργείο Υγείας
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Σύντομη Περιγραφή

Στα πλαίσια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υγείας, το Υπουργείο Υγείας έκρινε σκόπιμη τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Στην απόφαση αυτή συνέτειναν:
• η υψηλή επίπτωση του καρκίνου που τον καθιστά βασική αιτία θανάτου του ελληνικού πληθυσμού
• οι σημαντικές εξελίξεις στην πρόγνωση και τη θεραπεία του, που υπόσχονται καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών και παράταση ζωής ή και ίαση
• η ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο (με έμφαση στην αξιοποίηση των δεδομένων).

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται στα εξής:
• Βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία για συγκέντρωσή και διάθεση όλης της πληροφορίας που αφορά τον ασθενή, ενίσχυση της διεπιστημονικής επικοινωνίας και συνεργασίας, υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων κ.λ.π.
• Υποστήριξη του ασθενή με χρήση ψηφιακών εφαρμογών που διευκολύνουν την διαχείριση της νόσου του.
• Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος με την εφαρμογή προτυποποιημένων διαδικασιών, την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων αλλά και την εποπτεία και αξιολόγηση των παρόχων υγείας.
• Συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για χάραξη πολιτικής όσο και για επιστημονική έρευνα, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Ψηφιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Καρκίνου εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υγείας και συνδέεται άρρηκτα με όλες τις υπόλοιπες δράσεις αυτού. Κατά συνέπεια προορίζεται να συνδιαμορφώσει και να αξιοποιήσει όλες τις βασικές υποδομές που θα αναπτυχθούν παράλληλα με αυτό. Συγκεκριμένα:

Α. Θα επεκτείνει το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Υγείας με νέα σενάρια χρήσης
Β. Θα εκμεταλλευθεί την Κεντρική Υπηρεσία Κωδικοποιήσεων για την διαχείριση των κωδικοποιήσεων/ονοματολογιών που απαιτεί λειτουργία του
Γ. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά του Εθνικού Ψηφιακού Φακέλου Υγείας, εμπλουτίζοντας το βασικό σύνολο δεδομένων αυτού με ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο.