Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου Απλούστευση διαδικασιών των μονάδων  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας  για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς υγείας και φαρμάκου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Φορέας Πρότασης Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι η καταγραφή των υφιστάμενων δυσλειτουργιών στην παροχή υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας σε σχέση με τους συναλλασσόμενούς τους, η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση/ομογενοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα βασιζόμενη στην ανάπτυξη μιας ενιαίας οργανωτικής δομής και σε απλουστευμένες/ομογενοποιημένες διαδικασίες.

Ειδικότερα, το παρόν έργο επιδιώκει την απλούστευση διαδικασιών που εντάσσονται στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, των προμηθειών – αποθηκών και του διοικητικό – οικονομικού συστήματος λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας στη συνεργασία τους με ιδιώτες – επιχειρήσεις του τομέα υγείας και συγκεκριμένα, ιατρούς και παρόχους υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, μεμονωμένα εργαστήρια, προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συντηρητές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προμηθευτές υλικών εργαστηρίων (αντιδραστήρια, κ.λπ), κ.λπ.

Αποτέλεσμα του έργου θα είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας μέσω της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υπηρεσιών, των Μονάδων Υγείας ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τις επιχειρήσεις