Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου

Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Φορέας Πρότασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δικαιούχος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) 
Φορέας Λειτουργίας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
Σύντομη Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή :

    Θεμελιώδης στόχος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του Υπουργείου Υγείας είναι η δωρεάν, καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού, μέσω του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Οι δομές της Πρωτοβάθμιας οφείλουν στη νέα αυτή προσέγγιση των υπηρεσιών τους, πρέπει να έχουν εξωστρεφή λειτουργία, ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση με έμφαση στη πρόληψη, στην αγωγή και στην προαγωγή της υγείας της κοινότητας. Το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο υφίσταται και σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38Α/28-3-2017) συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) αποτελούμενες από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόμων – επαγγελματιών υγείας, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους. Η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ αποτελεί ίσως την πιο καίρια μεταρρυθμιστική διαδικασία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των τελευταίων δεκαετιών, στον τομέα υγείας (αποσυμφόρηση δευτεροβάθμιου επιπέδου φροντίδας, παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών φροντίδας χρονίων πασχόντων και χρόνιων νοσημάτων καθώς και εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού). Το σχέδιο εκπονείται με τη συνεργασία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ήδη έχουν δρομολογηθεί παράλληλες δράσεις θεσμικής και επιχειρησιακής παρέμβασης, οι οποίες συνοδεύονται από το έργο - σημαία ανάπτυξης Ατομικού Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας της ΠΦΥ. Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται να αναπτυχθεί σταδιακά, ώστε: να υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών, να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του δικτύου της ΠΦΥ, να βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και να παρέχει σε κάθε λήπτη υπηρεσιών υγείας τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.

Το περιεχόμενο του έργου είναι η σταδιακή δημιουργία του απαιτούμενου διαδικτυακού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει συνολικά τη λειτουργία του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Το έργο θα χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη λειτουργικότητα του κυρίως έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα επεκτείνει τις λειτουργικότητές του και θα αναπτύξει όλες τις επιπλέον απαιτούμενες λειτουργικότητες οι οποίες αφορούν:
• Διαχείριση δεδομένων ιατρών/ επαγγελματιών υγείας και φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
• Διαχείριση δεδομένων πληθυσμού/ ληπτών υπηρεσιών υγείας
Το έργο που αφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΠΦΥ χωρίζεται σε δύο φάσεις, που έχουν χρονική διάκριση και είναι σύμφωνες με τη στρατηγική της Κυβέρνησης και της συμφωνίας με τους Θεσμούς :
• Στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων – βασικών εργασιών, ώστε να υποστηριχθεί μηχανογραφικά η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ με τη λειτουργία όλων των ΤΟΜΥ.
• Στην υλοποίηση όλων των υπόλοιπων δράσεων που δεν έχουν άμεσο χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν παράλληλα με τη Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ την περίοδο 2018 – 2019. Το σύστημα θα περιλαμβάνει και θα υποστηρίζει όλη τη δομή της λειτουργίας της ΠΦΥ.