Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου

Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Φορέας Πρότασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δικαιούχος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) 
Φορέας Λειτουργίας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
Σύντομη Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή :

  Στο πλαίσιο της πλήρους αναμόρφωσης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με τη δημιουργία ενός Eνιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του, η ενοποίηση και ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξή του. Βάσει της από 15 Νοεμβρίου 2016 Προγραμματικής Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε και τροποποίηση αυτής, η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
•    Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας μεταξύ μητρώου ΕΦΚΑ και τοπικών
Εφαρμογών μητρώου ασφαλισμένων – συνταξιούχων καθώς και ελέγχου και διορθώσεων δεδομένων μητρώου ΕΦΚΑ.
•    Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εκκαθάριση του ψηφιακού αρχείου ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Φορέα.
•    Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας μεταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ, προσαρμογή σχήματος βάσης εσόδων μη Μισθωτών και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Σχεδιασμός-Υλοποίηση διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ
•   Μηχανογραφικές εφαρμογές λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτησης ασφαλισμένων οι οποίες περιλαμβάνουν:
•  Ανάπτυξη λογισμικού υπολογισμού, παρακολούθησης ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ & ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες
• Ανάπτυξη λογισμικού υπολογισμού, παρακολούθησης ασφαλιστικών εισφορών& ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες
     -    ασφαλιστική ιστορία
     -    ασφαλιστική ικανότητα
     -    συμψηφισμός ασφαλιστικών οφειλών για φορείς εκτός Δ.Ο.Υ.
     -    ασφαλιστική ενημερότητα
•    Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση των εφαρμογών. Το παρόν Έργο, συνδυαστικά με άλλα έργα (π.χ. τροποποίηση / βελτίωση στην διαδικασία συντάξεων του ΟΠΣ του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) καλύπτει τις ανάγκες κατά την μεταβατική περίοδο λειτουργίας μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ οπότε και προβλέπεται η ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων που απαιτούνται για την λειτουργία του ΕΦΚΑ κάτω από μια πλατφόρμα.

flaggr  flageu flagdm ESPA 2014 2020