Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου

Διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ψηφιοποίηση, διαχείριση & αξιοποίηση των Aκινήτων της Γ.Γ.Πρόνοιας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Φορέας Πρότασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δικαιούχος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) 
Φορέας Λειτουργίας Γενική Γραμματεία Πρόνοιας
Σύντομη Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή :

  Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα (κτίρια, διαμερίσματα, αδόμητα οικόπεδα, οικόπεδα με κτίσματα και αγροτεμάχια) του πρώην Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ) τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία του μετά την μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας το 2012, χωρίς παράλληλα να αναπτυχθεί η απαιτούμενη διοικητική και τεχνική υποδομή για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. Η πράξη έχει σκοπό να καλύψει το διαδικαστικό κενό που υπάρχει σήμερα σε ότι αφορά την διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας κατά τη μεταφορά σε αυτό της Γ.Γ. Πρόνοιας από το Υπ. Υγείας με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ουσιαστική ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου για την διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στη συσσώρευση αιτημάτων Δήμων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και πολιτών τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν με την ισχύουσα κατάσταση. Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
1.  Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας, επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων, απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Γ.Γ.Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων φορέων της, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για τη στέγαση ή χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας.
2. Nομικός και τεχνικός έλεγχος των ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπ. Εργασίας που διαχειρίζεται η Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόκειται για 166 περίπου ακίνητα πρώην ΕΟΚΦ (Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας) που μεταφέρθηκαν κατά κυριότητα και κάθε εμπράγματο δικαίωμα από το Υπ. Υγείας με το αρ. 9 του ν. 4052/2012 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 56 ν. 4075/2012.
3.  Δημιουργία ψηφιακών Φακέλων Ακινήτων και βάσης δεδομένων συμβατή με το πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) που υλοποιεί η Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας.
4.  Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ακινήτων με βάση αντίστοιχες εφαρμογές της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας.

flaggr  flageu flagdm ESPA 2014 2020