Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου

Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Φορέας Πρότασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δικαιούχος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) 
Φορέας Λειτουργίας Γενική Γραμματεία Πρόνοιας
Σύντομη Περιγραφή 

Σύντομη περιγραφή :

   Με το άρθρο 29 του νόμου 4052/2012 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική νομολογία ο ορισμός των αστέγων ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση θέτει τη βάση για την ανάπτυξη ενός πεδίου πολιτικής πολύ λίγο ανεπτυγμένου έως σήμερα στην Ελλάδα, καθώς τα εργαλεία που διαθέτει η διοίκηση, κεντρική και τοπική, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για την συγκεκριμένη ομάδα στόχο, αλλά και για την καταγραφή και παρακολούθησή της είναι ελάχιστα. Η πράξη θα χρηματοδοτήσει τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας και την ανάπτυξη των κατάλληλων πληροφοριακών εργαλείων για την καταγραφή των αστέγων και για τη διευκόλυνση του έργου της διοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον άστεγο πληθυσμό, τη δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων στοιχείων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών πολιτικών και τον καλύτερο συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσης αναμένεται α) να διαμορφωθούν ενιαίες και θεσμοθετημένες διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης των αστέγων με τη συνεργασία όλων των δημόσιων και κοινωνικών Φορέων παροχής υπηρεσιών σε αστέγους, οι οποίες θα υποστηρίζονται από ενιαία πληροφοριακή εφαρμογή, β) να συντονιστούν οι διαδικασίες παραπομπής στεγαστικών (ή άλλων) αιτημάτων μεταξύ των παροχών και γ) να διευκολυνθούν οι διαδικασίες πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες και δ) να δημιουργηθούν εργαλεία πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών. Συγκεκριμένα η πράξη περιλαμβάνει:
• Ορισμός διαδικασιών και δημιουργία εργαλείων καταγραφής και παρακολούθησης των αστέγων σύμφωνα με διεθνείς μεθοδολογίες.
•   Πιλοτική απογραφή των ατόμων που διαβιούν στο δρόμο και σε δομές για αστέγους σε ορισμένη χρονική στιγμή με ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων.
• Ορισμός του τρόπου διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων με χρήση πληροφοριακών εργαλείων δικτύωσης των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους.
•    Δράσεις Δημοσιότητας.

flaggr  flageu flagdm ESPA 2014 2020