Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων.
Διοικητικές αναδιαρθρώσεις, ψηφιοποίηση, διαχείριση & αξιοποίηση των Aκινήτων της Γ.Γ.Πρόνοιας
Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.850,97 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια-εγκατασταση-παραμετροποίηση servers για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 της πράξης MIS 5007816
Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του τομέα κοινωνικής ασφάλισης
Συγχρηματοδοτούμενα (ΕΣΠΑ)
Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΕΣΥ
Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Access Point - Ελληνικό Έργο EESSI
Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης & Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Κοινωνική Ασφάλιση
Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών