Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Φορέας Πρότασης Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αποτελεί κομβική προσπάθεια αναβάθμισης των Μονάδων Υγείας σε επίπεδο ανάλογο εκείνων των Μονάδων Υγείας, στις οποίες τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το ΟΠΣΥ εντός του Γ΄ΚΠΣ και στοχεύει:

  • Στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης και ομοιογενούς λύσης, η οποία θα είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του ΥΥΚΑ και θα διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα συστημάτων και τον περιορισμό του κόστους
  • Στη μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών διαδικασιών των συγκεκριμένων ΜΥ με τεχνολογία αιχμής
  • Στην εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση, προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων)
  • Στην ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού με νέα εργαλεία και την βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης
  • Στην βελτίωση της απόδοσης του συστήματος σε κρίσιμες διαστάσεις: άμεση διαθεσιμότητα στοιχείων θέσης οργανισμού (πάγια, υποχρεώσεις, απαιτήσεις), παρακολούθηση κόστους, διαθεσιμότητα ιατρικών αρχείων, τρόποι «σύλληψης» επιχειρησιακών δεδομένων (data capture)
  • Στη δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων και σε συνέργεια με το ενοποιημένο ΒΙ στη χάραξη πολιτικής
  • Στη δημιουργία και/ή αξιοποίηση δομών, υποδομών και προτύπων που θα επιτρέψουν την ολοκληρωμένη, αξιόπιστη κεντρική διαχείριση και αντιμετώπιση θεμάτων ΤΠΕ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα υλοποιημένα έργα ΟΠΣΥ
  • Στη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορία που θα συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας παροχής ιατρονοσηλευτικού έργου διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της πληροφορίας