Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης & Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Φορέας Πρότασης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας ΓΓΚΑ
Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι:

  • Η ολοκλήρωση ενεργειών για την απόδοση ΑΜΚΑ και υλοποίηση μεθόδων βελτίωσης του Μοντέλου λειτουργίας του ΕΜΑΕΣ και της διασύνδεσής του με άλλα Εθνικά Μητρώα
  • Η ενοποίηση των Μητρώων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Η παρακολούθηση του Ασφαλιστικού Ιστορικού του Ασφαλισμένου
  • Η ανάπτυξη συστήματος που θα συγκεντρώσει τα ασφαλιστικά δεδομένα των ασφαλισμένων από τα διασυνδεμένα συστήματα καταγραφής ενσήμων και ασφαλίστρων, ώστε να είναι εφικτός ο γρηγορότερος υπολογισμός σύνταξης και απόδοσης αυτής.
  • Όλες οι πληρωμές συντάξεων να καταγράφονται από το σύστημα και να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου ορθότητας απόδοσης σύνταξης. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για την χάραξη εθνικής στρατηγικής
  • Η ανάπτυξη συστήματος που θα προσφέρει στους συναλλασσόμενους με τους ΦΚΑ ένα κεντρικό σημείο άντλησης ασφαλιστικής ενημερότητας. Το έργο θα μπορεί να υποστηρίξει και την γρηγορότερη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας