Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονοομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ του Μητρώωου του ΕΦΚΑ και των τοπικών εφαρμογών Μητρώου Ασφαλισμένων-Συνταξιούχων καθώς και ελέγχου και διορθώσεων δεδομένων.  

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του συνόλου του εξοπλισμού, επίπλων και αρχειακού υλικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στο νέο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10 και στους αποθηκευτικούς χώρους του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 101. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος το έργο συντήρησης των ΕΗΕ, Υποσταθμού ΜΤ και του Η/Ζ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την εκτέλεση ενός major service στον ενεργό εξοπλισμό του εμφακελλωτικού συγκροτήματος.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης διάρκειας 2 ετών (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 1 έτους). 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις