Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθεια εξοπλισμού συμπλήρωσης / αναβάθμισης εκτυπωτικού περιβάλλοντος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Προκήρυξη (βλ. σημ. 1)   Μετάθεση διαγωνισμού
Διευκρινήσεις (01/04/2010)
Διευκρινήσεις (16/04/2010)

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής & Υπηρεσιεών για την Εκκαθάριση Συνταγών Φαρμάκων Ασφαλιστικών Φορέων, Β' Φάση.


Προκήρυξη   Μετάθεση διαγωνισμού   Διευκρινήσεις

Προμήθεια εξοπλισμού συμπλήρωσης / αναβάθμισης εκτυπωτικού περιβάλλοντος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Προκήρυξη (βλ. σημ. 1)   Μετάθεση διαγωνισμού
Διευκρινήσεις (01/04/2010)
Διευκρινήσεις (16/04/2010)

 

Σημειώσεις:
1. Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινήσεις θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοδελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Επίσης θα διατίθενται και σε έντυπη μορφή απο το Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2109282153-7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, Β' ΦΑΣΗ.


Προκήρυξη   Μετάθεση διαγωνισμού   Διευκρινήσεις

Υλοποίηση έργου "Ενιαίο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης & Αρχειοθέτησης Διακινούμενων Εγγράφων" στις Υπηρεσίες της διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & στα εντασσόμενα ταμεία.


Προκήρυξη   Διευκρινήσεις(1)   Διευκρινήσεις(2) (10/02/2010)