Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Πακέτου του Λογισμικού Διαχείρισης Συσκευών και Εξοπλισμού των συσκευών tablet που έχουν διατεθεί στην Ελληνική Επικράτεια για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των εμβολιαστικών κέντρων Covid-19».

Πρόσκληση εδώ