Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Aνοικτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο  αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Συντήρησης &  Υποστήριξης εξοπλισμού ΙΒΜ για διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

 Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ