Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και θέση σε λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Διαγνωστικών και Απεικονιστικών Εργαστηρίων (LIS και RIS/PACKS) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου "Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος", διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη εδώ

Ε.Ε.Ε.Σ. εδώ